Verdier og etiske retningslinjer

Odda Plast AS sin visjon er å være en foretrukken leverandør og markedsledende innen vårt fagområde på løsninger innen komposittmaterialer og termoplaster. Grunnlaget for vår virksomhet er våre dyktige fagfolk, produkter, teknologi og vårt samfunnsansvar. Vi forplikter oss til å utøve vår virksomhet på en måte som beskytter grunnleggende menneskerettigheter, gir utviklings muligheter for våre ansatte, beskytter miljøet og bidrar positivt til samfunnet. Kultur for kontinuerlig forbedring er anvendt i alle aspekter ved vår virksomhet.

Overholdelse av lover og regelverk

Vi skal overholde gjeldende lover og regelverk. Vi skal overholde FNs menneskerettighets erklæring og andre internasjonale lover og adferdsregler der vi utøver vår virksomhet.

Helse, Miljø og Sikkerhet

Odda Plast er forpliktet til å forvalte sine aktiviteter slik at hensyn til miljøet, helse og sikkerhet for våre ansatte, våre kunder og samfunnet ivaretas.  Vår HMS politikk er implementert og gir føringer som sikrer en høy standard og fremmer kontinuerlig forbedring.

Urettmessige utbetalinger

Vi skal ikke tilby, love eller gi utilbørlige fordeler til offentlig tjenestemann eller tredjepart for å påvirke dennes handlinger eller beslutninger.

Internasjonal lovgivning for bestikkelse og korrupsjon skal følges.

Gaver og tjenester

Gaver og andre tjenester til Odda Plast eller noen av våre ansatte eller nære relasjoner kan bare mottas eller gis forutsatt at de er moderate, både i verdi og hyppighet, og forutsatt at tid og sted er hensiktsmessig.

Gaver skal ikke tilbys eller mottas i forbindelse med anbudsgivning, evaluering eller tildeling av kontrakter.

Interessekonflikt

Interessekonflikter må erklæres og klareres med hensiktsmessige ordninger for å sikre at de med betydelige interesser ikke er involvert i beslutningsprosessen. Odda Plast og våre ansatte skal ikke være part i, eller prøve å påvirke, beslutninger i omstendigheter som kan gi opphav til en faktisk eller oppfattet interessekonflikt.

Slike interesser kan være virksomhets- eller personlig interesse  -  økonomisk eller annet  -  direkte eller via nære relasjoner.

Minstealder for arbeidskraft

Odda Plast engasjerer eller ansetter ikke barn under 15 år. Det kan gjøres begrenset unntak for dette dersom det utelukkende er av hensyn til barnets beste og barnet er sikret rett til utdannelse, tid til lek, hvile og familieliv.

Tvangsarbeid

Odda Plast vil ikke engasjere eller ansette personell mot deres egen vilje. Vi ansetter ikke personell via noen form for tvang som definert i internasjonale arbeidsstandarder.

Organisasjonsfrihet og rett til kollektive forhandlinger

Våre ansatte har rett til å organisere seg, eller avstå etter eget ønske, i fagforeninger og være representert i kollektive forhandlinger.

Arbeidstid og lønn

Vi forholder oss til arbeidsmiljøloven angående arbeidstid. Lønn til ansatte og innleid arbeidskraft skal være rettferdig, konkurransedyktig og i samsvar med gjeldende lover og avtaler.

Ansettelses politikk

Vår politikk er å rekruttere, lære opp og utvikle ansatte som møter våre krav til arbeidsoppgavene uavhengig av alder, kjønn, seksuell legning, religion eller annet. Vi aksepterer ingen form for trakassering eller diskriminering. Odda Plast verdsetter mangfoldet av sine ansatte og jobbsøknader er velkomne fra alle samfunnslag inkludert minoritetsgrupper.

Ansattes utviklingsmuligheter

Våre ansatte gis utviklingsmuligheter for å møte deres potensialer og ambisjoner. De læres opp til å oppnå høy standard i utførelse av sitt arbeid og utvikles til sitt maksimale potensiale.

Les mer om ossOrganisasjonskart